Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności
Przed rozpoczęciem korzystania z Naszej strony prosimy Państwa o dokonanie wyboru czy strona może korzystać z plików cookie lub innych technologii, takich jak sygnały nawigacyjne w sieci web, znaczniki pikseli i obiekty Flash („Pliki cookie”).

Są wymagane, aby umożliwić korzystanie z podstawowych funkcji witryny, takich jak zapewnienie bezpiecznego logowania lub zapamiętywanie, na jakim etapie rezerwacji jest użytkownik. Bez tych plików korzystanie z Naszej strony nie będzie możliwe.

Umożliwiają analizę korzystania z witryny przez użytkownika w celu oceny i poprawy jej wydajności dzięki zrozumieniu, jak korzystają z niej użytkownicy a także mają na celu dopasowanie i zapamiętanie preferencji użytkownika. Mogą one być również wykorzystywane do zapewnienia lepszej obsługi klienta na tej stronie. Na przykład: do zapamiętywania danych do logowania, zapisywania informacji o tym, co znajduje się w koszyku lub dostarczania informacji o sposobach korzystania z naszej strony, do zapisywania informacji o wybranym języku, regionie, rozmiarze czcionki, wyglądzie strony internetowej.

Te pliki cookie są wykorzystywane do wyświetlania reklam, które są bardziej dopasowane do użytkownika. Możemy dzielić się tymi informacjami z reklamodawcami lub wykorzystywać je w celu lepszego zrozumienia zainteresowań użytkownika. Reklamowe pliki cookie mogą być na przykład wykorzystywane do udostępniania danych reklamodawcom, tak aby reklamy, które widzi użytkownik były do niego bardziej dopasowane, aby mógł on udostępniać niektóre strony na portalach społecznościowych lub zamieszczać komentarze na naszej stronie.

Szczegółowa informacja na temat korzystania z plików cookie i związanych z nimi technologii znajduje się pod poniższym linkiem Polityce prywatności.

Regulamin hotelu

Regulamin hotelowy

Dyrekcja Hotelu wysoko cenić będzie Państwa współpracę w przestrzeganiu tego regulaminu, który służyć ma zapewnieniu spokojnego i bezpiecznego pobytu naszych gości.

§1.

1. Pokoje hotelowe są sprzedawane na doby. Doba rozpoczyna się o godz. 14:00 i kończy o godz. 12:00 dnia następnego.
2. Jeśli gość nie określił czasu pobytu najmując pokój, przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.

§2.

1. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w rezerwacji, gość hotelowy powinien zgłosić w recepcji do godziny 10:00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju.
2. Hotel uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.

§3.

1. Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet, jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę.
2. Osoby niezameldowane w hotelu mogą przebywać w pokoju hotelowym od godz. 7:00 do godz. 22:00. Przebywanie osób po godz. 22:00 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez najmującego pokój na odpłatne dokwaterowanie osoby do pokoju gościa, według obowiązujących stawek.
3. Hotel może odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin hotelowy wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub gości albo szkodę na osobie gości, pracowników hotelu lub innych osób przebywających w hotelu albo też w inny sposób zakłócił pobyt gości lub funkcjonowanie hotelu.

§4.

1. Hotel świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług gość jest proszony o jak najszybsze zgłoszenie ich w recepcji, co umożliwi hotelowi niezwłoczną reakcję.
2. Hotel ma obowiązek zapewnić:
1) warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku gościa,
2) bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania informacji o gościu oraz przetwarzania ich danych osobowych,
3) profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych w hotelu,
4) sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń odbywające się podczas nieobecności gościa, a w jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi takie życzenie,
5) sprawną pod względem technicznym usługę; w przypadku wystąpienia usterek, które nie będą mogły być usunięte, hotel dołoży starań, aby – w miarę posiadanych możliwości – zamienić pokój lub w inny sposób złagodzić niedogodności.

§5.

1. Na życzenie gościa hotel świadczy nieodpłatnie usługi dodatkowe tj.: udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą, budzenie o wyznaczonej godzinie, przechowywanie bagażu i inne, których dostępność może się różnić w czasie.
2. Hotel może odmówić przyjęcia bagażu na przechowanie w terminach innych niż daty pobytu gości oraz rzeczy nie mających cech bagażu osobistego, chyba że sprzeciwiają się temu bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

§6.

1. Hotel ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami art. 846-849 kodeksy cywilnego, o ile strony nie postanowiły inaczej.
2. Gość powinien zawiadomić recepcję hotelową o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
3. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za straty, uszkodzenia lub kradzież gotówki, biżuterii lub innych przedmiotów wartościowych nie pozostawionych w sejfie w recepcji.

§7.

Odpowiedzialność hotelu z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną jest ograniczona. W przypadku utraty lub uszkodzenia przedmiotów, o których mowa powyżej odszkodowanie nie przekracza sumy ustalonej zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 lipca 1964 roku w sprawie ograniczenia odpowiedzialności osób utrzymujących zarobkowo hotele lub inne podobne zakłady (Dz. U. /. 1965 r. nr 1, póz. 2, z późniejszymi zmianami).

§8.

1. W hotelu obowiązuje zachowanie ciszy od godz. 22:00 do godz. 7:00 dnia następnego.
2. Zachowanie gości i osób korzystających z usług hotelu nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych gości. Hotel może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę.

§9.

1. Każdorazowo opuszczając pokój gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi i pozostawić klucz w recepcji.
2. Gość hotelowy ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych hotelu powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.
3. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach hotelowych grzałek, własnych żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń niestanowiących wyposażenia pokoju. Udostępnione przez hotel żelazko hotelowe powinno być użytkowane z zachowaniem należytej uwagi oraz zostać zwrócone w przeciągu godziny.
4. Na terenie całego Hotelu obowiązuje zakaz palenia. Wszystkie pokoje są dla niepalących. W przypadku złamania zakazu, na gości zostanie nałożona opłata za dearomatyzację pokoju w wysokości 500 zł.

§10.

Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego gościa w pokoju hotelowym będą odesłane na adres wskazany przez gościa. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji hotel przechowa te przedmioty przez 3 miesiące. Hotel nie przechowuje artykułów spożywczych i medycznych.

§11.

Organizowanie spotkań lub konferencji z klientami powinno odbywać się w sali konferencyjnej udostępnionej gościom na podstawie osobnej umowy.

Dyrekcja Hotelu

Hotel WIT STWOSZ
ul. Mikołajska 28, tel.+48 12 429 60 26, hotel@hotelws.pl